BITUMODE 3MM

màng khò nóng bitumode Delta-P 3mm PE là màng chống thấm polyme – bitum biến tính có chất lượng cao nhất ứng dụng hầu hết mọi nơi ứng dụng được màng bitum biến tính khò nóng chịu ứng suất cơ học