AQUAFIN-IC

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM AQUAFIN IC

Hệ chống thấm tinh thể nội IC (sau đây gọi tắt là chống thấm IC) được nghiên cứu và chế tạo

dựa trên công nghệ có tính đột phá là thực hiện phản ứng chuyển hóa các thành phần có trong mao

quản bê tông hình thành mạng chống thấm nội khối bê tông. Cấu trúc bê tông tạo thành khi đó có tính