HYPERSTOP DB2015

Thanh trương nở hyperstop DB2015 là một vật liệu ngăn nước dạng Sodium bentonite và cao su butyl có tính thấm nước linh hoạt được dùng cho mối nối xây dựng và bịt lại các thành phần của bê tông đúc sẵn. Khi tiếp xúc với nước HYPERSTOP DB sẽ trương nở theo cách thức có thể kiểm soát.