BUILDMIX MEMBRANE

BUILDMIX MEMBRANE – SƠN CHỐNG THẤM GỐC BITUM

Buildmix Membrane là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.